woensdag 29 april 2015

Overzicht publicaties

Enkele deelrapporten in het kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001:

N.J.M. Kwakman, ‘De deskundige in het strafproces’ in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting; eerste interimrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Groningen 2000.

G. Knigge en N.J.M. Kwakman, ‘Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak’ in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken; tweede interimrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Deventer 2001.

N.J.M. Kwakman, ‘De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing’ in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Deventer 2002.

M.S. Groenhuijsen en N.J.M. Kwakman ‘Het slachtoffer in het vooronderzoek’ in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Deventer 2002.

N.J.M. Kwakman. 'Schadevergoeding in het strafproces' in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Afronding en Verantwoording; eindrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Deventer 2004.

Het laatste deelrapport is een verkorte versie van een (promotie)onderzoek dat in 2003 is afgerond, getiteld:
N.J.M. Kwakman, Schadecompensatie in het strafprocesrecht , Groningen  2003.
Dit onderzoek mondt uit in een voorstel om in het Wetboek van Strafvordering een algemene regeling voor de vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig strafvorderlijk overheidsoptreden in het leven te roepen.

Boeken en (delen van) onderzoeksrapporten:

N.J.M. Kwakman, Terrorismebestrijding , Deventer: Kluwer, 2010 en (2e druk) 2013.

E. Gritter, G. Knigge, N.J.M. Kwakman, De WED op de helling; een onderzoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien; nr. 234 in de serie Onderzoek en beleid Den Haag (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie), 2005.

B.F. Keulen, H.K. Elzinga, N.J.M. Kwakman, J.A. Nijboer, Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico’s (onderzoeksrapport t.b.v. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie), Groningen: Vakgroep Strafrecht en Criminologie; Printercenter Groningen, 2010
Dit rapport is ook in boekvorm uitgegeven: Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2010.

H.E. Bröring, M.den Uijl, A. Tollenaar, N.J.M. Kwakman, B.F. Keulen, Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrechtGroningen: Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde/WODC, 2012. 

Een samenvatting daarvan is te vinden in Tijdschrift voor Compliance:
M. den Uijl, A. Tollenaar, H.E. Bröring, N.J.M. Kwakman, B.F. Keulen, 'Boetes in het Strafrecht en het Bestuursrecht', Tijdschrift voor Compliance , nr. 6, 2012.

B.F. Keulen, A.A. van Dijk, E. Gritter, N.J.M. Kwakman, K. Lindenberg, Naar een tweefasenproces? Over de voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, faculteit de rechtsgeleerdheid, 2013.
Ook in boekvorm uitgegeven: Zutphen: Uitgeverij Paris, 2013 (ISBN 978-94-6251-003-6)

Artikelen in vaktijdschriften en Bijdragen aan bundels

N.J.M. Kwakman, ‘De mateloosheid van de solidariteit: het onvermijdelijke gevolg van een slachtoffergericht strafproces? Een onderzoek naar de verenigbaarheid van een slachtoffergericht strafproces met het vanouds dadergerichte strafrecht.’ in RM Themis 1999/6.

N.J.M. Kwakman, 'Het opsporingsbegrip in Aruba en de Nederlandse Antillen' in Aruba Iuridica (publicatiereeks van de universiteit van Aruba), 2001, nr. 8.

N.J.M. Kwakman, 'De verplaatsing van schade en kosten die voortvloeien uit het strafproces; een historisch overzicht' in Groninger Opmerkingen en Mededelingen (Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag), nr. XVIII, Groningen 2001.

N.J.M. Kwakman 'Veelplegers aan de schandpaal; het recht op privacy op de helling?' in Delikt en Delinkwent (D&D), jaargang 2004,  nr. 5/34.

N.J.M. Kwakman, 'Was de inval in Utrecht onterecht?' (gastcolumn) inAlgemeen politieblad, jaargang 151, 30 oktober 2004, nr. 21.

E. Gritter en N.J.M. Kwakman, 'Het bestaansrecht van de WED' in Strafblad, jaargang 3, 7 oktober 2005, afl. 4

N.J.M. Kwakman, 'Het gelijk van Knigge' (de verhouding tussen wetenschap en recht), in Systeem in ontwikkeling; Liber Amicorum G. Knigge,  Wolf Legal Publishers, 2005.

N.J.M. Kwakman, 'Slachtoffers van strafbare feiten en alternatieve geschilbeslechting' in J.B.J. van der Leij en J. Hielkema (red.) Herschikking van de zitting? (Nederlandse strafrechtdagen 2005), Deventer 2006.

N.J.M. Kwakman. 'De verhouding tussen wetenschap en recht: een cultuuromslag waard?' in Trema (tijdschrift voor de rechterlijke macht), nr. 9, november 2006.

N.J.M. Kwakman, 'Een algemene schadevergoedingsregeling in het strafprocesrecht. Haast geboden?' in Delikt en Delinkwent (D&D), december 2006, afl. 10.

N.J.M. Kwakman, 'Het recht op inzage in de processtukken: EHRM-proof?', in Strafblad jaargang 4, aflevering 6, 17 december 2006.

N.J.M. Kwakman, ' De bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting'in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), december 2006, nr. 10.

N.J.M. Kwakman, 'De causaliteit in het strafrecht; het vereiste van conditio sine qua non als enige bruikbare criterium' in NJB nr. 16, 20-04-2007,  p. 992-999. (Uitgebreide versie te raadplegen als link bij dit artikel opwww.njb.nl en op de repository van de rechtenbibliotheek van de RuG. 

N.J.M. Kwakman 'De opzet van het opzet' in: B.F. Keulen, G. Knigge, H.D. Wolswijk (red.), Pet Af; Liber Amicorum D.H. de Jong, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007.

N.J.M. Kwakman 'Het rationele van de straf; Levenslang: een offer aan de rede of aan de emotie?', DD 2007, 71,

N.J.M. Kwakman 'Het ontwerpwetsvoorstel 'schadecompensatie strafvorderlijk overheidsoptreden''. in Strafblad, afl. 1, 15 februari 2008, jaargang 6.

N.J.M.Kwakman 'Opsporing verzocht? Strafvorderlijke opsporing in het kader van de herziening ten nadele', in NJB, nr. 17, 26 april 2008, p.1038-1040 (Deze publicatie, en een uitgebreide versie daarvan, is ook te raadplegen op de repository van de rechtenbibliotheek van de RuG).

N.J.M. Kwakman, 'De derde weg; naar maximale onzekerheidsreductie in de materiele waarheidsvinding met behulp van deskundigenbewijs', inTrema, nr. 8, 2008, p. 357-362. 
  
N.J.M. Kwakman, 'Twee nieuwe sanctiestelsels ter bestrijding van overlast in de openbare ruimte op lokaal niveau' in NJB, nr. 01, 9 januari 2009, p. 9-15.

N.J.M. Kwakman, 'Feit en norm in het strafrecht. Over de strafrechtelijk relevante causaliteit en deelplegen', in E. Gritter (red.), Opstellen Materieel recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2009, p. 77-103.

N.J.M. Kwakman, 'Deelplegen' in Ars Aequi, nr. 3, maart 2010 (bijdrage in het kader van de rubriek 'herschrijf het recht'), p. 148-149.

N.J.M. Kwakman, ‘De Groningse HIV-zaak. Vaststellen of toerekenen, dat is de kwestie’, DD 2010, 43, p. 707-715.

N.J.M. Kwakman, 'De waarheidsvinding in het strafproces' (gastcolumn) inAsega, tijdschrift van de vereniging voor strafrecht en criminologie 'Simon van der Aa', jaargang 29, nummer 1, november 2010, p. 10.

N.J.M. Kwakman, 'Het openbaar Ministerie en slachtoffers van delicten' inStrafblad 2010/6, p. 478-493

N.J.M. Kwakman, 'De strafrechter en de deskundige. Over de waarheidscondities en waarheidsdefinities in het straf(proces)recht', inRM Themis, 2010-5/6, p. 184-193. 

N.J.M. Kwakman, 'De Wet Deskundige in Strafzaken: een remmende sprong vooruit?' in Ars Aequi april 2011, nr. 4 (rubriek Rode draad 'Over de grenzen van het recht'), p. 309-317.

N.J.M. Kwakman en S. Fikkers, 'De deskundige in het strafproces in Europees verband. Het Europees Bewijsverkrijgingsbevel (EBB) en meer?'in H.B. Krans, A.T. Marseille, F. Vellinga-Schootstra, P.C. Westerman (red.) De deskundige in het recht, Zutphen:Paris, 2011.

N.J.M. Kwakman,'Overheidsaansprakelijkheid in verband met overheidsoptreden in het verkeersrecht', in Verkeersrecht nr. 7/8, 2011 (Themanummer Overheidsaansprakelijkheid), p. 221-228 (met als bijlage het ontwerp wetsvoorstel 'schadecompensatie strafvorderlijk overheidsoptreden', p. 228-231).

N.J.M. Kwakman, 'Het nieuwe deskundigenregister; gestolde deskundigheid' in NJB, 16-09-2011, afl. 31, p. 2083-2086.

N.J.M. Kwakman, 'Vandalen (super)snel gestraft' (opinie)' in In Casu(Juridisch magazine Juridische Faculteitsvereniging Groningen) jaargang 19, nummer 2, december 2011, p. 41-42.

N.J.M. Kwakman, ‘Strafrecht zonder vrije wil: Risikohaftung in plaats van schuldstrafrecht’ in Ars Aequi, jaargang 60, nr. 12 (december 2011), p. 856-858.
N.J.M. Kwakman, 'Noodweer(exces) en burgerarrest: complementaire voorzieningen' in NJB 13-01-2012, afl. 02, p. 116-119.

N.J.M. Kwakman, ' Snelrecht en de ZSM-aanpak', DD 2012,17; afl. 3, maart 2012, p. 188-205.

N.J.M.Kwakman, 'Rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen' (column) op website Sociale Vraagstukken, 29 februari 2012.

N.J.M. Kwakman, 'Causaal verband in de Groninger HIV-zaak: een reactie',DD 2012,45, afl. 6, juni 2012, p. 470-476.

N.J.M. Kwakman, 'Luctor et emergo? Reactie op het interview met John Coster van Voorhout', in Expertise en Recht, nummer 3, juni 2012, p.125-126.

N.J.M. Kwakman, 'De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris',Trema, nr. 7 (september) 2012, p. 228-233. 

N.J.M. Kwakman, 'Europa en slachtoffers van delicten'Strafblad(themanummer: Het Slachtoffer), afl. 4, september 2012, p.265-275.

N.J.M. Kwakman, 'Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht', In Casu(juridisch magazine juridische faculteitsvereniging Groningen), jaargang 20, nr. 4, mei 2013 , p. 41-43.

Nico Kwakman, 'Convergentie en divergentie tussen strafrecht en civiel recht', Ars Aequi, jaargang 62, nr. 7/8 juli/augustus 2013, p. 528-537.

Nico Kwakman, 'Pesten: van ongewenst gedrag naar onwettig gedrag?', in A. Dijkstra, B.F. Keulen en G. Knigge (red.), Het Roer Recht (Liber Amicorum Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra), Zutphen: Uitgeverij Paris, 2013 (p. 231-242).

Marjolein Buwalda en Nico Kwakman, 'Het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III' in Ars Aequi, jaargang 63, nr. 1, januari 2014, p.9 t/m 17.
Nico Kwakman, 'Noodweer(exces) oprekken tot immateriële rechten?' in NJB, nr. 18, jaargang 89 , 9 mei 2014, p.1256-1257.

Nico Kwakman, 'Strafrechtelijk relevante causaliteit', in Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2014 nr. 7, p. 134-136(2014/31).

Nico Kwakman, 'De illusie van de materiële waarheid en de houdbaarheid van de doelstelling van de materiële waarheidsvinding in het strafproces', in Strafblad, december 2014, aflevering 6 (themanummer waarheidsvinding), p.411-420 (nr. 64).

Laatst gewijzigd:
28 maart 2015 00:00

1 opmerking: